RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS MIELENTERVEYDEN TUKENA (RVMT) -HANKE

Hankkeen loppuseminaarin tallenteet
Tässä videossa Moniäänisten toiminnanjohtaja Annika Roihujuuri esittelee RVMT-hankkeen. Voit katsoa YouTube-kanavamme soittolistalta kaikki hankkeen loppuseminaarin puheenvuorot, joissa esitellään myös saadut tulokset ja oppimiskokemukset. 

Mitä hankkeen koulutuksen osallistujat oppivat vuorovaikutuksesta?

 

”Ihmisyhteyttä opiskelemassa” julkaisusta voit lukea osallistujien oivalluksista ja siitä, miten he ovat soveltaneet oppimaansa omaan elämäänsä.

 

Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä oli monia positiivisia vaikutuksia osallistujien elämään ja hyvinvointiin. 

Group 636

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena –hanke on koulutus- ja kehityshanke, joka tuo vuorovaikutus- ja tunnetaitoja mielenterveyskentän eri toimijoille järjestömaailmassa. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) rahoittama valtakunnallinen hanke. Sitä hallinnoi Suomen Moniääniset ry.

Hanke vastaa mukana olevien yhdistysten tarpeeseen saada tukea mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, sillä kokemusten mukaan kuntoutujien ongelmiin liittyy usein puutteita vuorovaikutustaidoissa. Mielenterveyskuntoutumista tukevia taitoina nähdään mm. kyky rakentavasti ilmaista itseä ja omia tunteita, sanoittaa omia ongelmia, huolehtia omista tarpeista sekä kuunnella toisia ja tulla itse kuulluksi.

Hankkeessa koetaan, että mielenterveyskentän järjestöpuolella tarvitaan uudenlaisia, konkreettisia keinoja kehittää itsemyötätuntotaitoja ja sosiaalista kompetenssia – ja sillä tavoin lisätä kaikkien toimijoiden hyvinvointia.

Hanke oli alun perin 3-vuotinen, mutta jatkorahoituksen myötä sitä on jatkettu vuoden 2022 loppuun. 

 

Tavoite

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on hankkeen koulutukseen osallistuvien itsemyötätuntotaitojen kehittyminen ja näiden taitojen pohjalle rakentuvan sosioemotionaalisen kompetenssin (eli sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen) syveneminen. Tämän tavoitteen toteutumisen nähdään johtavan osallistujien hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on kumppanijärjestöjen toiminnassa mukana olevien mielenterveyskuntoutujien ja kokemusasiantuntijoiden koetun hyvinvoinnin lisääntyminen sekä näissä järjestöissä toimivien työntekijöiden koetun työhyvinvoinnin lisääntyminen.

2-naista-keskustelemassa
Kukat-niitylla

Toteutus

Hankkeessa on totetutettu pitkäkestoista vuorovaikutustaitokoulutusta. Koulutus on aloitettu laajalla perehtymisellä Rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen (engl. NVC = Nonviolent Communication) menetelmään ja periaatteisiin. Tätä osaamispohjaa on koulutuksessa täydennetty ja suunnattu mielenterveysympäristön tarpeisiin tutustumalla myös monipuolisesti eri terapiamuotojen ja psykologian tarjoamiin näkökulmiin vuorovaikutuksesta.  

Koulutuksia on järjestetty hankkeen aikana kahdella paikkakunnalla, Helsingissä ja Seinäjoella.

Koulutukset on toteutettu kahden päivän lähiopetusjaksoina kerran kuukaudessa.

Koulutukset koostuivat perusopinnoista sekä syventävästä opintojaksosta. Perusopintojen teemana oli ”Itsemyötätunnosta todelliseen empatiaan”. Syventävissä opinnoissa keskityttiin vuorovaikutustaitojen eri osa-alueisiin sekä minä-suhdetta eheyttäviin teemoihin. Aiheina tässä koulutusjaksossa ovat mm. kiitollisuus, palautteen antaminen ja henkinen väkivalta.

Koulutusten loppuvaiheessa keskityttiin laajentamaan aiemmin opittua käsittelemällä mm. seuraavia teemoja: eri terapianmuotojen näkökulmia vuorovaikutukseen, masennus, tunnelukot, haasteelliset tunteet ja tunteiden säätely, toipumisorientaatio, henkinen väkivalta, validaatio ja motivoiva haastattelu. 

 

Kumppanit

Suomen Moniääniset ry, Helsinki

Suomen Moniääniset ry hallinnoi hanketta. Moniääniset on valtakunnallinen, mielen sisäisiä ääniä kuulevien ihmisten yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia järjestämällä vertaistukea ja jakamalla tietoa äänien kuulemisesta. 

Vertaistukiryhmätoimintaa ja infotilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea yhteistyössä paikallisten mielenterveysalan toimijoiden kanssa. Moniääniset ylläpitää myös ääniä kuuleville tarkoitettua vertaistukipuhelinta sekä Tukinetissä kokoontuvaa chatti-ryhmää. Tiedotuksella pyritään muuttamaan suhtautumista äänien kuulemiseen hyväksyvämmäksi. Yhdistyksen piirissä äänet nähdään ensisijaisesti ihmisen ominaisuutena eikä sairautena. Esimerkiksi nettisivujen, jäsenlehden tai Sisäinen ääni -oppaan kautta voi tutustua äänien kuulemisen monimuotoiseen ilmiöön sekä siihen, miten hankalienkin äänien kanssa voi opetella tulemaan toimeen. 

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hankkeessa opittavat itsemyötätunto- ja empatiataidot ovat erityisen arvokkaita ääniä kuuleville ihmisille, sillä niitä voi hyödyntää myös vuorovaikutussuhteessa äänien kanssa.

Volunteers supporting each other
Group of diverse team joining hand in the middle

Kokemus- ja vertaistoimijat ry, Seinäjoki

Kokemus ja vertaistoimijat ry:n tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia ja tukea päihteettömän elämän mahdollisuuksia. Yhdistys toimii matalan kynnyksen toiminta- ja tapaamispaikkana Seinäjoella. Yhdistys haluaa tukea vertaisuutta mahdollistaen vertaisryhmien syntymisen sekä ylläpitää koulutettujen kokemusasiantuntijoiden työskentelyä kentällä. Yhdistys haluaa myös vahvistaa yhteiskunnan palveluissa käyttäjien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhdistys pyrkii lisäämään ymmärrystä erityisryhmiä kohtaan ja vähentämään leimaamista.

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL)

Mielenterveyden keskusliitto on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Mielenterveyden keskusliitolla on 160 jäsenyhdistystä, joiden jäsenmäärä on yhteensä 17 000.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan punainen lanka on vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus. Mielenterveyden keskusliitto järjestää sekä mielenterveyskuntoutujille että alan ammattilaisille suunnattuja kursseja ja koulutuksia, mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista tukevaa toimintaa sekä vertaisohjaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutuksia. Tämän lisäksi Mielenterveyden keskusliitto järjestää valtakunnallisesti mielenterveysneuvontaa sekä toimii vertaistuen edistäjänä mm. omaa vertaisneuvontaa tarjoamalla.

Tekstiä tai muuta materiaalia lainattaessa lähde on ilmoitettava:

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -hanke / Suomen Moniääniset ry

Group 418

RVMT-hankkeeseen liittyvät yhteydenotot:

toimisto@moniaaniset.fi / 040-830 9663

Two girls seeing from the back in front of a lake

Äänien kuuleminen voi herättää paljon kysymyksiä ja pelkoakin läheisissä. Mitä ääniä kuulevan perheenjäsenten ja ystävien kannattaa ottaa huomioon?
Lue lisää...

Man working on his computer

Mikäli asiakas on siihen valmis, kannattaa äänistä puhua hänen kanssaan avoimesti. Vain siten saat tietää, millainen kokemus on juuri hänen kohdallaan.
Lue lisää...

Skip to content